Mesafeli Satış Sözleşmesi
Plakanı tasarlaÖrnek çalışmalar

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Adres : Çamlıtepe Mah. Mesa Masslak Evleri 19. Blok No:1 Tarabya/İstanbul
Ünvanı : Ulca Özcanlı Güvendik
Telefon : (212) 276 65 40
E-mail : iletisim@bebekplakasi.com

1.2 -ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı : {sozlesme1}
Adresi : {sozlesme2}
E-mail : {sozlesme4}

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI´nın SATICI´ya ait http://www.bebekplakasi.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları, işbu konuda yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenecektir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

{sozlesme5}

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ödeme Şekli :
{sozlesme6}

Teslimat Adresi : {sozlesme7}

Fatura Adresi : {sozlesme8}

Kargo Ücreti : {sozlesme9} Kapıda yapılacak ödemelerde hizmet bedeli eklenir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI ´ya ait http://www.bebekplakasi.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün http://www.bebekplakasi.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI´nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo Ücreti SATICI tarafında karşılanacaktır. Kapıda yapılacak ödemelerde hizmet bedeli tahsil edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI´dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI´nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI´ya ait kredi kartının ALICI´nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI´ya ödememesi halinde, ALICI´nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI´ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI´ya aittir.
4.7- Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI´ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI´nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.9- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte ise sipariş ettiği ürün, ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bir adrese teslim edilebilir.
4.10- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
4.11- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.12- ALICI, sipariş verirken satışa konu ürünün görsel renk  tonları ile baskı sonrası oluşturulacak ürünün renk tonları arasında farklılık olabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
27.11.2015 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in 15. maddesinin b fıkrasına göre tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla ön bilgilendirmesi yapılan ürünün niteliği itibariyle tüketicinin kişisel ihtiyacı ve özel tasarım yapılarak dizayn edilmesi nedeniyle CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER
6.1- 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI´dan alış-veriş yapamaz.
6.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI
Ulca Özcanlı Güvendik

ALICI
{sozlesme10}